Covid-19 Wellness hotel Borovica****

Milí hostia, na základe aktuálnych hygienických opatrení, je od 19.04.2021 ubytovanie v našom hoteli opätovne možné za účelom rekreácie. Radi Vás privítame so špeciálnymi otváracími cenami zahŕňajúcimi:

 • komfortné ubytovanie vo všetkých typoch izieb a apartmánov 
 • bohaté raňajky formou izbového servisu priamo na Vašej izbe alebo terase 
 • 4-chodové večere formou izbového servisu formou izbového servisu priamo na Vašej izbe alebo terase 
 • 24-hodinovú službu recepcie
 • izbový servis zdarma 
 • vodný svet (plavecký bazén 20 m, detský bazén, interiérová jacuzzi) pre max. 6 osob v rovnakom čase
 • relaxačná miestnosť s biliardom
 • fitness centrum pre max. 6 osob v rovnakom čase
 • kryté interiérové ihrisko a detský klub
 • WiFi pripojenie na internet
 • parkovanie monitorované kamerovým systémom

Opatrenia v hoteli 

 • pri vstupe je umiestnená dezinfečná stanica
 • izby sú pred príchodom na pobyt aj počas pobytu pravidelne dezinfikované ozónovým generátorom
 • spoločenské a komunikačné priestory sú pravidelne vetrané a denne dezinfikované UV germicídnym žiaričom
 • zamestnanci hotela sú pravidelne testovaní
 • zamestnanci hotela používajú ochranu prekrytia horných dýchacích ciest

Obmedzenia v hoteli 

Na základe rozhodnutia ÚVZ SR a Vlády SR sú služby hotela obmedzené nasledovne:

 • reštaurácia a bar
  - zákaz podávania jedál a nápojov v interiéri reštaurácie a baru, polpenzia (raňajky, večere) a jedlá počas dňa vrátane nápojov sú servírované na izbe prostredníctvom izbového servisu bez poplatku v čase 07.00-20.00
  - vyhrievaná aj nevyhrievaná terasa je otvorená 
 • wellness centrum
  - otvorené v obmedzenom režime s povinnou rezerváciou vopred a maximálnym počtom osôb 6 v rovnakom čase - vodný svet (plavecký bazén 20 m, detský bazén, interiérová jacuzzi, exteriérová jacuzzi), relaxačná miestnosť s biliardom, masáže, kozmetika, solárium, kaderníctvo
  - otvorené v obmedzenom režime s maximálnym počtom osôb 6 v rovnakom čase - lelezecká stena a fitness centrum  
  - zatvorené - saunový svet
  - pitná fontána a vírivé trysky sú mimo prevádzky 
 • interiérové detské ihrisko a detský klub - otvorené

Podmienky registrácie a ubytovania od 03.05.2021 (Vyhláška ÚVZ SR 199 z 29.04.2021)

Ubytovanie v našom hoteli je možné pre všetkých hostí, ktorí sa pri registrácii na pobyt podrobia kontrole telesnej teploty, vyplnia zdravotný formulár a preukážu sa jednou z uvedených možností (uvedné platí pre osoby vo veku 10-64 rokov, pre deti do 10 rokov a osoby nad 65 rokov nie je vyžadované):

 • negatívny antigénový test na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý), pobyt v hoteli nad 7 dní vyžaduje preukázanie sa novým negatívnym testom
 • negatívny RT-PCR test na ochorenie Covid-19 (max. 72 hodín starý), pobyt v hoteli nad 7 dní vyžaduje preukázanie sa novým negatívnym testom
 • potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (2 dávkami mRNA vakcíny, od očkovania druhej dávky musí uplynúť minimálne 14 dní)
 • potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (1 dávkou vektorovej vakcíny, od očkovania musia uplynúť minimálne 4 týždne)
 • potvrdenie o zaočkovaní na ochorenie Covid-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou, ak bola prvá dávka očkovania podaná do 180 dní od prekonania ochorenia Covid-19)
 • potvrdenie o prekonaní ochorenia Covid-19 (max. 180 dní od prekonania)
 • potvrdenie o výnimke
 • čestné prehlásenie o výnimke.

Potvrdenie, test a prehlásenie je akceptované vo forme sms, v tlačenej forme (vytlačený dokument) a elektronickej forme (email).

 

Aktualizácia - opatrenia od 17.05.2021

Saunový svet a interiéry reštaurácie a baru budú otvorené po vydaní vyhláškou, ktorá plánuje povolenie otvorenia, na základe covid automatu. Vyhhláška je momentálne nezverejnená. 

 

Dear guests, based on decision of the Slovak government is check-in for new guests allowed from 19.04.2021. 

We look forward to welcoming you with special opening prices including:

 • comfortable accommodation in all types of rooms and apartments
 • rich breakfast served by our room service in your room or outdoor heated terrace 
 • 4-course dinner served by our room service in your room or outdoor heated terrace 
 • 24-hour reception service
 • room service free of charge
 • water world (swimming pool 20 m, children's pool, indoor jacuzzi, Kneipp bath)
 • relax room with bilard
 • fitness center 
 • indoor childer playground and kids club
 • WiFi internet connection
 • parking monitored by a camera system

Hotel safety measures

 • hotel disinfection station is located at the entrance
 • hotel rooms are regularly disinfected with an ozone generator before and during the stay
 • hotel social and communication areas are daily disinfected with an ozone generator
 • hotel staff is regularly tested
 • hotel staff use upper respiratory tract protection (face mask, face shileds etc.)

Hotel restrictions

Based on the decision of the ÚVZ SR and the Government of the SR, the hotel services are limited as follows:

 • restaurant and bar
  - meals and drinks are not allowed to be served inside the restaurant and bar, half board (breakfast, dinner) and meals during the day, including drinks, are served in the room by our room service free of charge from 07.00-20.00
  - meals and drinks are allowed to be served on our heated and unheated outdoor terrace
 • wellness center
  - open with restricted mode and mandatory reservation in advance and a maximum of 6 people at the same time - water world (swimming pool 20 m, children's pool, indoor jacuzzi, outdoor jacuzzi, Kneipp bath), relaxation room with billiard, massages, cosmetics, solarium, hairdresser
  - open with restricted mode with a maximum number of 6 people at the same time - climbing wall and fitness center
  - closed - sauna world
  - drinking fountain and whirlpools are out of order
 • indoor playground and children's club - open

Terms of check-in and accommodation

Accommodation in our hotel is possible for all guests who pass temperature check, fill and sign health form and prove at check-in one of the following options (this applies to persons 10-64 years, for children under 10 years and people over 65 years is not required):

 • negative antigen test for Covid-19 disease (max. 72 hours old), stay in a hotel for more than 7 days requires proof of a new negative test
 • negative RT-PCR test for Covid-19 disease (max. 72 hours old), hotel stay over 7 days requires proof of a new negative test
 • confirmation of vaccination against Covid-19 disease (2 doses of mRNA sample, 14 days must have elapsed since the second dose was vaccinated)
 • confirmation of vaccination against Covid-19 disease (1 dose of vector mixture, the number of weeks must have elapsed since vaccination)
 • confirmation of vaccination against Covid-19 disease (mRNA or vector treatment if the first dose of vaccination was given at intervals within 180 days of overcoming COVID-19 diseases)
 • confirmation of overcoming Covid-19 disease (up to 180 days after overcoming)
 • confirmation of exception
 • declaration of exemption.

Confirmation, test and declaration is accepted in the form of text message, printed form (printed document) and electronic form (email). 

For more information, please do not hesitate to contact us.
We are ready to welcome you again.

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness

Aktuálne wellness pobyty

Zasielanie noviniek

Sledujte nás na Instagrame: @hotelborovica #strbskepleso #wellness